Mevzuat


Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı içeren aşağıdaki liste Yusuf Mansur Özer tarafından derlenmiş ve ilgili düzenleme metinleri Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden edinilmiştir. Katkı sağlamak için iletişime geçebilirsiniz.


Birincil (Üst) Düzenlemeler

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi)

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol (181 Sayılı Ek Protokol)

İkincil (Genel) Düzenlemeler

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

Üçüncül (Sektörel) Düzenlemeler

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Hasta Hakları Yönetmeliği

Dördüncül (Kamusal) Düzenlemeler

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik