Akademik


  • Editör: İdil Gencosmanoğlu
  • Katkı Sağlayanlar: Yusuf Mansur Özer
  • Lisans: Yazıya göre değişebilir.
Görüş ve önerilerinizi bize iletmek için tıklayınız.

Paylaşın!

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin akademik kaynakları derliyoruz

Kişisel verilerin korunması Türkiye'de yeni gelişen alanlardan biri olduğu için halihazırda yayınlanmış bulunan akademik yayınlar önemli bir bilgi kaynağı teşkil ediyor. Bu bölümde, hakemli dergilerde yayımlanan veya tez çalışması niteliğinde olan Türkçe dilindeki ilgili makalelere yer vermeyi hedefliyoruz.

İlgili makaleler bakımından yaklaşımımız, kişisel verilerin korunması bağlamında perspektif geliştirebilecek tüm eserleri sizlere sunmak şeklinde. Bu nedenle yalnızca dar anlamda kişisel verilerin korunması özelindeki eserleri değil, örneğin sosyolojik veya teknik açılardan perspektif geliştirebilecek disiplinlerarası eserleri de derlememize ekliyor ve böylece daha kapsamlı bir bakış açısı sunmayı, alana derinlik kazandırmayı amaçlıyoruz.

Etikete veya yazara göre arama yaparak da istediğiniz makaleye ulaşabilirsiniz.


Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Şiddet Mağduru Kadınların Unutulma Hakkı

Ülkemizin en büyük problemlerinden biri olan kadına şiddet hususuna dahil olan bir diğer mağduriyet türü; hukuka aykırı olarak yapılan haberler ile bu kadınların kişilik haklarının ihlal edilmesidir.

Detaylar

TYM ve AİHM Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

Çalışmada, “Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” konusunda mevzu hukuk düzenlemeleri ile bir dereceye kadar pozitif hukuk içinde kabul edilen yargı kararlarını sentezleyerek bu hakkın, hukuk dünyasındaki yerini ve önemini ortaya koyma ...

Detaylar

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı ve Devletin Pozitif Yükümlülüğü

Çalışmada, Türk hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen özel hayatın gizliliği hakkı ve bunun korunması ele alınmıştır.

Detaylar

Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED)

Çalışmada e-devlet sürecinin kişi mahremiyeti açısından yarattığı tehlike ve olumsuzluklara karşı Mahremiyet Etki Değerlendirmesi önerisi geliştirilmiştir.

Detaylar

Kişilik Hakkı Açısından Tıbbigenetik Analizler

Bu çalışmada, günümüzdeki genetik analizlerin yaygın kullanımı ve bunun sonucunda yaşanan kişilik hakkı ihlâllerinin zorunlu kıldığı hukuki yaklaşımlar Türk hukukuna ek olarak İsviçre ve Alman hukuklarındaki düzenlemelerle birlikte ele alın ...

Detaylar

Kolluğun, Suç Öncesi ve Sonrası Kişisel Veri Toplama Yetkisi

Yüksek lisans çalışmasında, Kolluğun suç öncesi ve suç sonrası yetkileri açısından kişisel veri toplama, işleme ve değerlendirilmesi incelenmiştir. Diğer ülke kolluk mevzuatlarında kolluğun kişisel veri toplama, işleme ve değerlendirme yetk ...

Detaylar

İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları

Söz konusu doktora tez çalışması, işçinin özel yaşamına müdahale içeren işveren uygulamalarına odaklanmaktadır.

Detaylar

Kişisel Verilerin Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Olarak Kullanılması

Artan teknolojik gelişmeler karşısında, suçla ve suçlulukla etkin bir mücadele yürütülebilmesi için ceza soruşturmasında kullanılan araç ve yöntemlerin güçlendirilmesi, yeni bazı tedbirlerin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu yönt ...

Detaylar

Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgiye elektronik ortamda erişimin kolaylaşması kişisel verilerin korunmasının önemini arttırmıştır. Makale, Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta kişisel verilerin korunmasını bireyler ...

Detaylar

Mahremiyet Kavramı Bağlamında Kişisel Sağlık Verileri

Makalede, mahremiyet ve sağlık hakkının örselenmesine neden olacak, birey olma olanağını zedeleyecek bu yaklaşım insan hakları bağlamında ele alınarak irdelenmektedir.

Detaylar

Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas Veriler ve İşlenmesi

Makalede Veri Koruma Direktifi ekseninde hassas (kişisel) veriler ve bu verilerin işlenebileceği haller ele alınmaktadır.

Detaylar

Hasta Bilgilerinin Gizliliği Prensibi

Çalışmada, hekimin, hastanın bilgilerini saklama yükümlülüğü; tıbbi kayıtların tutulması zorunluluğu ilkesi ile bağlantısı yönünden, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü yönünden Hasta Hakları Yönetmeliği yönünden ve Türk Tabipler Birliği Hekimlik Mesle ...

Detaylar

Danıştay Kararları Işığında Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

İdare tarafından sağlık hizmetinin sunumu sırasında kişisel sağlık verilerinin korunmaması nedeniyle açılan tam yargı davalarında Danıştay, önüne gelen somut olayın özelliğine göre uyuşmazlıkta idarenin hukuki sorumluluğunun bulunup bulunma ...

Detaylar

Çevrimiçi Davranışsal Pazarlamanın Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkileri ve Kişisel Verilerle İlişkisi

Çalışmada son yıllarda İnternet ortamındaki gelişen pazarlama tekniklerinin tüketici davranışları üzerinde etkisi kişisel verilerle ilişkisi çerçevesinde ele alınmıştır.

Detaylar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Değerlendirme

Çalışmada 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek kanunlaşan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu alandaki uluslararası düzenlemeler ışığında incelenmiştir.

Detaylar

İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

Çalışmada işçinin kişisel verilerinin korunmasının iş ilişkisindeki önemi vurgulanmak istenmiştir.

Detaylar

Ekonomi Politik Açıdan Kişisel Verilerin Korunması

Çalışmada yasa, piyasa ve teknolojinin birbirine geçtiği kişisel veri korumasını ekonomi politik açıdan ele alarak 2003 yılından itibaren bekleyen yasa tasarısıyla ilgili tartışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Detaylar
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.