Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin KHK ile düzenleme yapılamaması (2012 T.)

2011/107 E. | 2012/184 K. | 22.11.2012 T.

Künye

Anayasa'nın ikinci kısmının “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı ikinci bölümünde yer alan ve 20. maddesinde korunan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir.

  • Yazar: Yusuf Mansur Özer
  • Katkı Sağlayan: -
  • Kaynak: Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası
  • Erişim Tarihi: 17 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!
  • 24. maddeyle 640 sayılı KHK'nin değiştirilen 16. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişilerin, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etme, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine gösterme, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin saymasına ve incelemesine yardımcı olma zorunlulukları olduğu kuralına yer verilmiştir. Ayrıca bu kural uyarınca Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidirler, kanunî engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.
  • Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında “Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler...”in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Öteyandan, Anayasa'nın “Özel hayatın gizliliği “ başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı belirtildikten sonra ikinci fıkrasında hangi hâllerde kişilerin üstünün, özel kâğıtları ve eşyasının aranıp el konulabileceği, üçüncü fıkrasında ise herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hâllerde ve kişinin rızasıyla işlenebileceği kurala bağlanmıştır. Buna göre, Anayasa'nın ikinci kısmının “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı ikinci bölümünde yer alan ve 20. maddesinde korunan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir.

Kararın Tam Metnine Erişim

Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası

Tıklayınız

Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.