Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin KHK ile düzenleme yapılamaması (2013 T.)

2011/141 E. | 2013/10 K. | 10.1.2013 T.

Künye

Anayasa'nın 20. maddesinde düzenlenen ve 'Kişinin Hakları ve Ödevleri'başlıklı ikinci bölümünde yer alan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir.

  • Yazar: Yusuf Mansur Özer
  • Katkı Sağlayan: -
  • Kaynak: Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası
  • Erişim Tarihi: 18 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!
  • Anayasa'nın 'Özel Hayatın Gizliliği' başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrasında, 'Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.' hükmüne yer verilmiş, üçüncü fıkrasında ise 'Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.' denilmiştir. Buna göre, Anayasa'nın 20. maddesinde düzenlenen ve 'Kişinin Hakları ve Ödevleri'başlıklı ikinci bölümünde yer alan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir.
  •  KHK'nin 21. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Yüksek Kurum ve Kurumların görev alanıyla ilgili olarak gerek gördüğü bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra diğer gerçek ve tüzel kişilerden Başbakan veya ilgili Bakan aracılığıyla istemeye yetkili kılınması ve kendilerinden bilgi istenen söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin bu bilgileri zamanında ve noksansız vermekle yükümlü kılınması, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin bir düzenleme niteliğindedir.

Kararın Tam Metnine Erişim

Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası

Tıklayınız

Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.