Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu

İdari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haizdir. Başbakanlıkla ilişkilidir.


Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Karar organı Kuruldur.


Nasuh Akar Mh. Ziyabey Cd. 1407. Sk. No: 4, 06520, Balgat, Çankaya / Ankara


www.kvkk.gov.tr

Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Faruk Bilir (Başkan)

Cumhurbaşkanının 15 Aralık 2016 tarihli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi atanmış ve 30 Ocak 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı olarak seçilmiştir.

Cabir Bilirgen (İkinci Başkan)

TBMM Genel Kurulunun 05 Ekim 2016 tarihli kararıyla AKP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi ve 30 Ocak 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu İkinci Başkanı olarak seçilmiştir.

Turan Arık

TBMM Genel Kurulunun 05 Ekim 2016 tarihli kararıyla CHP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Hasan Aydın

Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Şaban Baba

Cumhurbaşkanının 15 Aralık 2016 tarihinli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Dr. İhsan Ezel Büyüksekban

TBMM Genel Kurulunun 04 Ocak 2017 tarihli kararıyla AKP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Murat Karakaya

Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Dr. Cengiz Paşaoğlu

TBMM Genel Kurulunun 05 Ekim 2016 tarihli kararıyla AKP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Vedat Yıldız

TBMM Genel Kurulunun 04 Ocak 2017 tarihli kararıyla HDP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Görev ve Yetkiler

Kurumun görevleri şunlardır:

 • Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
 • İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.
 • Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
 • Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak.
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
 • Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak.
 • Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek.
 • Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak.
 • Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak.
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak.
 • Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak.
 • Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.
 • Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.
 • Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.
 • Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
 • Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak.
 • Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Rehberler

KVK Kanunu ve Uygulanması

KVK Kanununun Uygulanmasına Yönelik Soru ve Cevaplar

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi

Kişisel Veri Güvenliği (İdari ve Teknik Tedbirler)

KVK Kanununda Yer Alan Kurumsal Terimler

KVK Kanununda Yer Alan Temel Kavramlar

KVK Kanununun Amacı ve Kapsamı

Açık Rıza

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı

KVKK'nın Yapısı ve Görevleri

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru ve Şikayet Hakkı

Ulusal ve Uluslararası Alanda Kişisel Verilerin Korunmasına Duyulan İhtiyaç

Kurul Kararları

Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması

Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması

Özel Nitelikli Kİşisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler

Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.