Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Kabul Tarihi: 16/5/2006 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 20/5/2006 Sayısı: 26173

Künye

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Kurumun taşınmaz edinimi, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile gayri maddi haklarının hukuki durumu

MADDE 35 - (5) Kurumca, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(6) Kurum, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan verileri, veri sahibinin noter onaylı muvafakati olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin kanunlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları sağlık verisi dışındaki kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki veriler paylaşılabilir. Kurum, bunların dışındaki gayri maddi hakları ile kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek veya tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonim hâle getirdiği verileri araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlar için kamu idareleri, bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üniversiteler ile ücretsiz olarak paylaşabilir. Anonim hâle getirilen verinin tüzel kişilere ait olması hâlinde bu fıkrada sayılanlar dışındaki gerçek veya tüzel kişilere tüzel kişinin noter onaylı muvafakati alınmak kaydıyla ücretli olarak verilebilir. Veri paylaşılan kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler, paylaşılan verinin gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında, veri paylaşımı yapılanlar da dâhil olmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.TASLAĞIN GEREKÇESİ

  Madde 34 - Madde ile, Kurumun sahip olduğu gayrimaddi hakların üçüncü kişilere satışının yapılarak gelir elde edilmesi amaçlanmıştır.

  KOMİSYONUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

  Alt Komisyonda Tasarının;

  Çerçeve Madde 34

  Tasarının çerçeve 34 üncü maddesi; SGK'nın sahip olduğu gayri maddi hakların satışının, kişisel verilerin gizliliği ile güvence altında yapılması ve anonim veriler dışında bu verilerin paylaşılmaması, mevzuata bağlı kalınarak üçüncü kişilere satışının yapılarak gelir elde edilmesi amacıyla yeniden düzenlenerek çerçeve 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir.

  Plan ve Bütçe Komisyonunda Alt Komisyon metninin;

  Madde 39

  Alt Komisyon metninin 39 uncu maddesi; Sosyal Güvenlik Kurumunun satabileceği gayri maddi haklarin kapsamina açiklik kazandirilmasini teminen değiştirilmesi suretiyle çerçeve 40 inci madde olarak kabul edilmiştir.

     GENEL KURULUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

GEREKÇE: Sosyal Güvenlik Kurumun sahip olduğu kişisel veriler ile ticari sırların satılmayacağı ve paylaşılamayacağı netleştirilmiştir.

  


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.