İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Kabul Tarihi: 4/5/2007 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 23/5/2007 Sayısı: 26530

Künye

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri


  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

İçe­rik sağ­la­yı­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu

MAD­DE 4- (1) İçe­rik sağ­la­yı­cı, in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu her tür­lü içe­rik­ten so­rum­lu­dur.

(2) İçe­rik sağ­la­yı­cı, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı baş­ka­sı­na ait içe­rik­ten so­rum­lu de­ğil­dir. An­cak, su­nuş bi­çi­min­den, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği be­nim­se­di­ği ve kul­la­nı­cı­nın söz ko­nu­su içe­ri­ğe ulaş­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı açık­ça bel­li ise ge­nel hü­küm­le­re gö­re so­rum­lu­dur.

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/87 md.) İçerik sağlayıcı, Kurumun bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Kuruma teslim eder ve Kurum tarafından bildirilen tedbirleri alır.

Yer sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir.

(2) (Değişik: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.

(5) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, Kurumun talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Kuruma teslim etmekle ve Kurum tarafından bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Eri­şim sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri

MAD­DE 6- (1) Eri­şim sağ­la­yı­cı;

a) Her­han­gi bir kul­la­nı­cı­sı­nın ya­yın­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de (…)(2) eri­şi­mi en­gel­le­mek­le,

b) Sağ­la­dı­ğı hiz­met­le­re iliş­kin, yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len tra­fik bil­gi­le­ri­ni al­tı ay­dan az ve iki yıl­dan faz­la ol­ma­mak üze­re yö­net­me­lik­te be­lir­le­ne­cek sü­re ka­dar sak­la­mak­la ve bu bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­nu, bü­tün­lü­ğü­nü ve giz­li­li­ği­ni sağ­la­mak­la,

c) Fa­ali­ye­ti­ne son ve­re­ce­ği ta­rih­ten en az üç ay ön­ce du­ru­mu Ku­ru­ma, içe­rik sağ­la­yı­cı­la­rı­na ve müş­te­ri­le­ri­ne bil­dir­mek ve tra­fik bil­gi­le­ri­ne iliş­kin ka­yıt­la­rı yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len esas ve usûl­le­re uy­gun ola­rak Ku­ru­ma tes­lim et­mek­le,

ç) (Ek: 6/2/2014-6518/89 md.) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla,

d) (Ek: 6/2/2014-6518/89 md.) Kurumun talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Kuruma teslim etmekle ve Kurum tarafından bildirilen tedbirleri almakla,

yü­küm­lü­dür.

(2) Eri­şim sağ­la­yı­cı, ken­di­si ara­cı­lı­ğıy­la eri­şi­len bil­gi­le­rin içe­rik­le­ri­nin hu­ku­ka ay­kı­rı olup ol­ma­dık­la­rı­nı ve so­rum­lu­lu­ğu ge­rek­ti­rip ge­rek­tir­me­di­ği­ni kon­trol et­mek­le yü­küm­lü de­ğil­dir.

(3) Bi­rin­ci fık­ra­nın (b), (c), (ç) (…) (1) bent­le­rin­de yer alan yü­küm­lü­lük­ler­den bi­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na Baş­kan ta­ra­fın­dan on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sın­dan el­li­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

 KOMİSYONUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Madde 4 -  Tasarıya eklenen 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki gerekçelerle, Alt Komisyonca 4 üncü madde olarak "İçerik sağlayıcının sorumluluğu" başlıklı madde eklenmiş; eklenen söz konusu madde Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.

İçerik sağlayıcının internet ortamında kullanıma sunduğu içeriklerden dolayı sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Bu sorumluluğun, gerek özel hukuk gerek ceza hukuku sorumluluğu olduğunda kuşku bulunmamaktadır.

Tasarıya eklenen maddenin ikinci fıkrasında ise, içerik sağlayıcının bağlantı sağladığı bir başkasına ait içerikten kural olarak sorumlu tutulmayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, başkasına ait içeriğe bağlantı kurulmasını sağlayan içerik sağlayıcının, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığının açıkça anlaşılması halinde, kendisi de bu içerikten dolayı sorumlu tutulacaktır. Bu bakımdan, bağlantı sağlanılan içeriğin suç oluşturması halinde, bu içeriğe bağlantı sağlayan içerik sağlayıcısı, işlenen suça iştirakten dolayı sorumlu tutulacaktır.

Bu düzenlemeler yapılırken, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve 23 Kasım 2001 tarihinde Budapeşte'de imzaya açılan "Siber Suç Sözleşmesi" (Convention on Cybercrime) ile Almanya'nın 22 Temmuz 1997 tarihli "Tele Hizmetler Kanunu" (Gesetz über die Nutzung von Telediensten - Teledienstegesetz) hükümleri göz önünde bulundurulmuştur.

Tasarıya eklenen 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki gerekçelerle, Alt Komisyonca 5 inci madde olarak "Yer sağlayıcının yükümlülükleri" başlıklı madde eklenmiş; eklenen söz konusu madde Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.

Madde 5 - Tasarıya eklenen madde ile yer sağlayıcının yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı hüküm altına alınmıştır. Ancak, maddenin ikinci fıkrasında, yer sağlayıcısının da yer sağladığı ve suç oluşturan içerikten dolayı sorumlu tutulabileceği hallerin varlığı kabul edilmiş ve bu hallere açıklık getirilmiştir. Bu düzenlemede de, Avrupa Konseyi "Siber Suç Sözleşmesi" ve Alman "Tele Hizmetler Kanunu" hükümleri göz önünde bulundurulmuştur.

Madde 6 - Tasarıya eklenen 5 inci maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki gerekçelerle, Alt Komisyonca 6 ncı madde olarak "Erişim sağlayıcının yükümlülükleri" başlıklı madde eklenmiş; eklenen söz konusu madde Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.

Erişim sağlayıcının erişim sağladığı içerikten dolayı, sadece bu sıfatı nedeniyle sorumlu tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, erişim sağlayıcı, erişim sağlanan içeriğin suç oluşturması dolayısıyla erişimin engellenmesi kararının verilmesi ve teknik olarak engelleme imkanının bulunması halinde, bu içeriğe erişimi engelleme hususunda yükümlü kılınmaktadır. Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerin içeriğinin belirlenmesinde, Alman "Tele Hizmetler Kanunu"nun düzenlemeleri göz önünde bulundurulmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasında, bu yükümlülüğe aykırılık dolayısıyla sorumluluk ve yaptırım rejimine ilişkin düzenleme yapılmıştır.


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.