Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

KVK Kanunu gerekçesine göre:

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesi, veri sorumlusunun, veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bu amacın meşru olmasını zorunlu kılmaktadır. Veri sorumluları, belirttikleri bu amaçlar dışında, başka amaçlarla veri işlemeleri halinde, bu fiillerinden dolayı sorumlu olacaklardır. Amacın meşru olması, veri sorumlusunun işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir. Örneğin, bir hazır giyim mağazasının, müşterilerinin kimlik ve iletişim bilgilerini işlemesi meşru amaç kapsamındayken, kan gruplarını işlemesi meşru amaç kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Mehaz 95/46 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nden olduğu gibi Kanuna alınan bu ilke üzerine Madde 29 Çalışma Grubu’nun 3/2013 sayılı görüşünden özetle aşağıdaki açıklamalar kaleme alınmıştır.

“Belirli”

Kişisel veriler belirli bir amaç için toplanmalıdır. Bu doğrultuda veri sorumlusunun, toplayacağı verileri hangi amaçla kullanacağını dikkatli bir biçimde önceden belirlemiş olması gerekir. Bir amaç belirlenmeksizin veya çok genel bir amaca yönelik kişisel verilerin toplanması bu ilkeyi ihlal edecektir.

Amaçların ne zaman belirli olması gerektiği noktasında ise verilerin toplanmasından önce veya en geç elde edilmesi sırasında amaçların belirlenmesi gerektiği söylenebilir.

“Açık”

Kişisel verilerin yalnızca belirli amaçlar için toplanması yeterli değildir, bu belirli amaçların aynı zamanda açık olması gerekir. Buradaki temel amaç, amaçların yalnızca veri sorumlusu tarafında belirli olmasından öte, verisi işlenen açısından da işleme amaçlarının belirli/şeffaf hale getirilmesidir. Buna yönelik olarak da veri sorumlusunun sahip olduğu belirli amaçların anlaşılabilir bir biçimde açık edilmesi gerekmektedir.

Burada önemli bir nokta amaçların herkes tarafından anlaşılabilecek, tereddüte mahal bırakmayacak derecede açık olması gerektiğidir.

“Meşru”

Öncelikle belirtilmelidir ki bir amacın meşru olabilmesi için her halde Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde sayılan hükümlere uygun olması gerekir. Ancak amacın meşru olması prensibi bu madde hükümlerinden daha geniş bir içerik ihtiva eder.

Amaç, en genel manasıyla “hukuka uygun” olmalıdır. Bu bağlamda “hukuk”, yalnızca bu Kanunu değil, tüm Türk pozitif hukukunu içerecektir.

Örnekler

Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.