Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu


 Hukuki Niteliği

İdari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haizdir. Başbakanlıkla ilişkilidir.

İdari Yapılanma  

Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Karar organı Kuruldur.

 Adres

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4
06520 Balgat, Çankaya / Ankara 

İnternet Sitesi  

www.kvkk.gov.tr


Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Prof. Dr. Faruk BilirBaşkan

Cumhurbaşkanının 15 Aralık 2016 tarihli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi atanmış ve 30 Ocak 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı olarak seçilmiştir.

Cabir Bilirgenİkinci Başkan

TBMM Genel Kurulunun 05 Ekim 2016 tarihli kararıyla AKP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi ve 30 Ocak 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu İkinci Başkanı olarak seçilmiştir.

Turan ArıkÜye

TBMM Genel Kurulunun 05 Ekim 2016 tarihli kararıyla CHP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Hasan AydınÜye

Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Şaban BabaÜye

Cumhurbaşkanının 15 Aralık 2016 tarihinli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Dr. İhsan Ezel BüyüksekbanÜye

TBMM Genel Kurulunun 04 Ocak 2017 tarihli kararıyla AKP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Murat KarakayaÜye

Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Dr. Cengiz PaşaoğluÜye

TBMM Genel Kurulunun 05 Ekim 2016 tarihli kararıyla AKP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Vedat YıldızÜye

TBMM Genel Kurulunun 04 Ocak 2017 tarihli kararıyla HDP Grubundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Görev ve Yetkiler

Kurumun görevleri şunlardır:

 • Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
 • İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.
 • Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
 • Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak.
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
 • Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak.
 • Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek.
 • Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak.
 • Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak.
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak.
 • Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak.
 • Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.
 • Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.
 • Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.
 • Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
 • Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak.
 • Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.